Program ESP 8266

Ak ste sa rozhodli pre ESP8266 so vstavaným USB prevodníkom stačí pripojiť ESP modul pomocou USB kábla do PC nastaviť port v Arduino IDE a nahrať program.

Ak ste sa však rozhodli pre verziu bez USB prevodníku napr. ESP8266-01 budete potrebovať ešte externý programátor.

NodeMCU-lolin-ESP8266 s USB prevodníkom
ESP8266-01 bez USB prevodníku
Programátor ESP8266-01

Nižšie je uvedený kód ktorý je potrebné doplniť o nasledovné veci:

 1. ssid Wifi siete
 2. heslo Wifi siete
 3. API kód ktorý získate po registrácii
/**********************************************************************
 *Projekt:                              *                          
 *EPS8266 web tepllomer s pouzitim DHT22 a ESP8266-01         *                      
 *                                  *
 * Kontakt:                              *                  
 * http://webtemp.wz.cz/                       *
 * info@webtemp.wz.cz                         *
 *                                  *
 * Vytvorene: 2020/09/08                       *                          
 * V1.0                                * 
 * Popis verzie                            * 
 * Posielané data:                          *
 * API                                *
 * Value1,Value2,Value3                        *
 **********************************************************************/
 
//nacitanie kniznic
#ifdef ESP32
 #include <WiFi.h>
 #include <HTTPClient.h>
#else
 #include <ESP8266WiFi.h>
 #include <ESP8266HTTPClient.h>
 #include <WiFiClient.h>
#endif
 
//WIFI
const char* ssid     = "xxx"; //SSID WIFI siete
const char* password_wifi = "xxx";  //Heslo WIFI siete
//api webtemp
String apiKeyValue    = "xxx"; //API kod ziskate po registracii
 
const char* serverName1  = "http://webtemp.wz.cz/a_esp_data/api.php";
 
//DHT22
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2 // D1 pin on Nodemcu / D2 ESP8266-01
DHT dht(DHTPIN, DHT22);
//*****************************************************************
 
//SETUP
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(100);
 Serial.print("Setup");
 
//Start WiFI
// WiFi.mode(WIFI_OFF);  //vypne pristupovy bod wifi alebo WIFI_STA 
 WiFi.begin(ssid, password_wifi);
 Serial.println("Connecting");
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.print("Connected to WiFi network with IP Address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 
//Start DHT
dht.begin();
}
 
//*****************************************************************
//LOOP
void loop() {
Serial.println("loop");
//citanie dat z DHT
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
//volny parameter
float p = 1024.0;
 
// float h = 23.1;  //testovacie data
// float t = 24.2;   //testovacie data
 
//Pripojenie WIFI
 if(WiFi.status()== WL_CONNECTED){
  HTTPClient http;
  Serial.println("connect");
 
  //adresa serveru
  http.begin(serverName1); 
  
  //Nastavenie sposobu pripojenoia
  http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
   
  //Odosielanie dat
  String httpRequestData = "api_key=" + apiKeyValue +              
               "&value1=" + String(t) +
               "&value2=" + String(h) +
               "&value3=" + String(p) + ""; 
  // Zobrazenie odoslanych dat na serialmonitor
  Serial.print("httpRequestData: "); 
  Serial.println(httpRequestData); 
   
  int httpResponseCode = http.POST(httpRequestData);
 
  // zobrazenie odpovedi po odoslani dat na serialmonitore
  if (httpResponseCode>0) {
   Serial.print("HTTP Response code: ");
   Serial.println(httpResponseCode);
  }
  else {
   Serial.print("Error code: ");
   Serial.println(httpResponseCode);
  }
  // Free resources
  http.end();
 
 //300 000 ms ->5min cas cakania pred dalsim posielanim
 delay(300000); 
}
 }

2 názory na “Program ESP 8266

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.